Strawberry Shortcake Milkshake

6,500.00

Category:

Strawberry Shortcake Milkshake (Strawberry Ice-Cream, Milk, Strawberries, Shortcake)