Strawberry Shortcake Milkshake

9,800.00

Category:

Strawberry Shortcake Milkshake (Strawberry Ice-Cream, Milk, Strawberries, Shortcake)