Strawberry Milkshake

6,500.00

Category:

Strawberry Milkshake (Strawberry Ice-Cream, Milk, Strawberries)