Strawberry Milkshake

9,800.00

Category:

Strawberry Milkshake (Strawberry Ice-Cream, Milk, Strawberries)